برای این مدل باید کاغذ در کاست پایین موجود باشد.ir" target="_blank"> و کنتر درام 100% فول شده برای چک کردن وارد Menu شده عدد 5 OK